Kõikidele tellimustele tasuta transport üle Eesti!

NOFI KIDS OĂś

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldsätted
Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Nofi Kids OÜ, registrikood 16151787, Ringtee 25, Tartu (edaspidi andmetöötleja).
Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu.
Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, kodulehe vahendusel.
Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.
Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

Klientide isikuandmete töötlemine
Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
• Ees- ja perekonnanimi
• Telefoninumber
• E-posti aadress
• Kohaletoimetamise aadress
• Arvelduskonto number
• Maksekaardi detailid

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

 

Andmesubjekti õigused
Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@nofikids.ee
Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

KĂĽpsised
Nofi Kids OĂś kasutab oma veebilehel www.nofikids.ee kĂĽpsiseid.
Kasutatavad kĂĽpsised:
Veebisaidi küpsised – veebisaidi korrektseks toimimiseks ja põhieesmärkide täitmiseks vajalikud küpsised.
Google Analytics – veebisaidi külastuse statistiliste andmete kogumiseks.
Facebook Pixel – suunatud reklaami teostamiseks Facebooki kaudu.
Kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, palun blokeerige need, muutes oma lehitseja seadeid nii, et selle veebilehe küpsiseid ei saa paigutada teie arvutisse ega mobiilsesse seadmesse.

 

Lõppsätted
Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.nofikids.ee kaudu.

Updating…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.

UUDISKIRI

TELLIJALE ESIMESELT TĂ„ISHINNAGA OSTULT -5%

Uudiskirja tellides oled tutvunud ning nõustud meie privaatsuspoliitikaga.